Lịch diễn

 • 10 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 10/02/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 17 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 17/02/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 24 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 24/02/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 03 03

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 03/3/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 10 03

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 10/3/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 24 03

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 24/3/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 07 04

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 07/4/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 14 04

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 14/4/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 28 04

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 28/4/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 05 05

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo (20h00 thứ 6 ngày 05/5/2017)

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00