Nhà hát Chèo VN phát động thi đua năm 2010

Ngày 10 tháng 4 năm 2011, Nhà hát Chèo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ . Các phòng ban, các đoàn nghệ thuật đã phổ biến quy chế thi đua khen thưởng năm 2011 tới từng cá nhân. 100% cán bộ, nghệ sĩ trong nhà hát đã ký vào bản đăng ký thi đua. Lãnh đạo các đơn vị thành viên của nhà hát cũng đã ký giao ước thi đua năm 2010.

Bổ nhiệm và thuyên chuyển một số cán bộ Nhà hát

Tháng 5 năm 2012, NSƯT Hà Quốc Minh – Quyền giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam chính thức đề nghị Bộ VH, TT &DL phê duyệt quyết định bổ nhiệm một số cán bộ các phòng ban và đoàn nghệ thuật.
1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Lâm làm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.
2. Ông Chu Tuấn Nghĩa thôi giữ chức Đoàn trưởng Đoàn nghệ thuật 1 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban quản lý Rạp hát Kim Mã.
3. Ông Lê Mạnh Huấn được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội diễn viên Đoàn nghệ thuật 1.
4. ông Nguyễn Phú Kiên – Đoàn phó Đoàn nghệ thuật 1 tạm thời phụ trách đoàn cho đến khi bổ nhiệm Đoàn trưởng mới.