Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X

75991Các-nghệ-sĩ-hạnh-phúc-đón-nhận-các-danh-hiệu-vinh-dự-Nhà-nước-tại-lần-trao-tặng-danh-hiệu-NSND-NSUT-lần-thứ-9-năm-2019-ảnh-Trần-Huấn

VHO- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X. Đây là kế hoạch được ban hành sau khi Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT chính thức có hiệu lực từ ngày 15.5 vừa qua. Những quy định mới tại Nghị định này sẽ lần đầu được áp dụng trong đợt xét tặng danh hiệu sắp tới.

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ VHTTDL) cho biết, Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X được ban hành nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề nghệ thuật để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X. Việc xét tặng đảm bảo hoạt động tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT (Nghị định số 89/2014/NĐ-CP) và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (Nghị định số 40/2021/NĐ-CP). Đồng thời, đảm bảo Hội đồng các cấp làm việc đúng tiến độ thời gian dự kiến theo kế hoạch; đảm bảo lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT được tổ chức kịp thời, trang trọng, đúng quy định pháp luật.
Hoạt động xét tặng danh hiệu được triển khai qua các cấp Hội đồng. Sau các Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp Bộ, tỉnh, thủ tục xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được thực hiện qua hai bước. Bước một, Bộ trưởng Bộ VHTTDL thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT do các Hội đồng cấp Bộ, tỉnh trình. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL trong thời gian 15 ngày, kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của Hội đồng cấp Bộ, tỉnh. Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp từ ngày 5- 30.10.2021. Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất vào ngày 5.11.2021.

Bước hai, Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị. Bộ VHTTDL là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Thời gian triển khai tổ chức công tác xét tặng từ ngày 29.11.2021 đến ngày 10.12.2021.

Bộ VHTTDL hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thời gian thực hiện từ ngày 13-20.12.2021. Bộ VHTTDL tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước. Ông Phùng Huy Cẩn cho biết, Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X cũng nêu rõ về các nội dung tổ chức thực hiện. Trong đó, Vụ Thi đua, Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Bộ của Bộ VHTTDL và Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X. Vụ Thi đua, Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu; tham mưu thành lập Hội đồng cấp Bộ của Bộ VHTTDL xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; tham mưu trình Bộ trưởng danh sách dự kiến thành viên của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; kiểm tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình lên Hội đồng cấp Bộ của Bộ VHTTDL; kiểm tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ, tỉnh trình Hội đồng cấp Nhà nước; tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; trả lời các kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu tại Hội đồng cấp Bộ của Bộ VHTTDL, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước (nếu có); tham mưu trình Bộ trưởng về Chương trình tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X…

Theo ông Phùng Huy Cẩn, triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X, lần đầu tiên những quy định mới tại Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT được Chính phủ ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 15.5.2021 sẽ được áp dụng. “Với nhiều quy định cởi mở, thông thoáng, Nghị định mới quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xét tặng các danh hiệu; đồng thời tôn vinh trúng, đúng, không bỏ sót các tài năng cũng như khẳng định dấu ấn cá nhân của các văn nghệ sĩ trong nền VHNT nước nhà…”, Vụ trưởng Phùng Huy Cẩn khẳng định.

Nguồn: MỘC THANH – Báo Điện tử Văn hóa