Phát triển văn hóa, con người là một hành trình sáng tạo

VHO- Lâu nay, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là những diễn ngôn khá phổ biến trên các không gian truyền thông ở nước ta. Đây chính là khát vọng chấn hưng dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam suốt bốn ngàn năm lịch sử, hướng tới một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, hùng cường, đem hạnh phúc đến cho nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam sau này sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hàng hơn, to đẹp hơn

Nhìn lại lịch sử văn hóa Việt Nam xa xưa, có thể thấy ông cha ta luôn coi con người là giá trị cao quý nhất, hơn tất cả mọi giá trị trong cuộc sống qua những câu tục ngữ còn sống mãi với thời gian như: “Người sống đống vàng”; “Còn người còn của”. Vào những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giữa thế kỷ XX, trong bản Di chúc thiêng liêng căn dặn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam sau này sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hàng hơn, to đẹp hơn:

Còn non, còn nước, còn người

Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay ! (1)

Kẻ thù có thể tàn phá dữ dội đất nước ta trong chiến tranh, nhưng sức mạnh của con người Việt Nam sẽ làm lại tất cả. Thành tựu của sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta vừa qua đã chứng minh thuyết phục về điều đó. Con người là nhân tố quan trọng quyết định trực tiếp sự phát triển. Ngày nay, nhân loại đã phát hiện ra rằng con người là tài sản vô giá của một quốc gia, dân tộc. Thực tế cho thấy, có những đất nước gia tài nguyên khoáng sản không nhiều, thiên nhiên thì khắc nghiệt nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ, bởi đất  nước đó có sức mạnh đặc biệt của văn hóa, con người. Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa. Cả một cộng đồng dân tộc hàng triệu người, hàng chục triệu, trăm triệu người sẽ sáng tạo nên một nền văn hóa, liên tục duy trì và phát triển qua các bến bờ thời gian. Tuy nhiên, chính con người cũng là sản phẩm của một nền văn hóa. Văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh của quốc gia dân tộc. Văn hóa là bản sắc, là phong cách, là năng lượng tư duy, là sức nghĩ của một dân tộc, có tác động to lớn đến sự phát triển.

Trẻ em như tờ giấy trắng cần được chăm sóc, nâng niu và giáo dục một cách đúng đắn nhất

“Tuyên bố về chính sách văn hóa” tại Hội nghị quốc tế về chính sách văn hóa của UNESCO họp từ ngày 26-7 đến ngày 6-8-1982 ở Mêhicô đã nêu rõ: “Văn hóa là tổng thể những nét đặc thù về tinh thần và vật chất, về trí tuệ và xúc cảm quy định tính cách của một xã hội hay của một nhóm xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật, văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của (tồn tại – being) người, những hệ thống giá trị, những truyền thống và tín ngưỡng. Văn hóa đem lại cho con người khả năng suy xét (reflect – phản tư) về bản thân. Chính văn hóa làm cho chúng ta trở thành những sinh vật đặc biệt – con người, có lý tính, có óc phê phán và dấn thân một cách đạo lý. Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện, tự ý thức được bản thân, tự biết mình là một phương án chưa hoàn thành đặt ra để xem xét những thành tựu của bản thân, tìm kiếm không mệt mỏi những ý nghĩa mới mẻ và sáng tạo nên những công trình vượt qua cả giới hạn của bản thân”. (2)

Nền văn hóa của một dân tộc bao gồm toàn bộ hệ thống giá trị do con người sáng tạo ra trong các mối quan hệ quan hệ tương tác giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, giữa cộng đồng xã hội này với cộng đồng xã hội khác.  Do sinh tồn trên những vùng đất có điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, cho nên các quốc gia dân tộc sẽ sáng tạo ra những giá trị riêng của mình để thích ứng với điều kiện tự nhiên, xã hội ấy.

Hãy dạy trẻ em biết yêu lao động từ chính những việc vừa sức mình

Dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử đã sinh sống trên một mảnh đất thiên nhiên vừa thuận lợi, vừa không ít khó khăn về thiên tai bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, đe dọa quanh năm, đồng thời lại phải thường xuyên chống lại sự nhòm ngó, xâm lăng của nhiều thế lực hung hãn bên ngoài. Hoàn cảnh dữ dội đó đã tôi luyện, hun đúc dòng chảy tinh thần mãnh liệt của người Việt Nam về lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, ý chí độc lập tự cường, sẵn sàng chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, bản lĩnh kiên trung, gan dạ, dũng cảm, tinh thần đoàn kết gắn bó cộng đồng, muôn người như một, trí tuệ thông minh, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, quyết tâm giành thắng lợi trên các mặt trận lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống, chế ngự thiên nhiên và chiến thắng trên mặt trận chống ngoại xâm, dù chúng hung hãn, thâm độc và tàn bạo đến đâu.

Chính vì vậy, trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (1998), Đảng ta đã đưa ra nhận thức lý luận tổng hợp sâu sắc về văn hóa của dân tộc trong lịch sử như sau:

“Văn hóa Việt Nam là thành quả của hàng nghìn năm lao động và sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, văn hóa Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội” (2)

Xây dựng, phát triển văn hóa suy cho cùng chính là hành trình sáng tạo, phát triển con người

Khi một nền văn hóa hình thành và phát triển sẽ  trở thành một không gian môi trường văn hóa rộng lớn chứa đựng các giá trị Chân – Thiện – Mỹ, thẩm thấu trong các sản phẩm văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, tác động, chi phối  đến con người, giúp cho con người ngày càng thể hiện bản chất người hơn. Văn hóa chính là phẩm chất người, giá trị người của con người. Mỗi một con người sẽ  là “tế bào thông minh” lưu giữ hệ giá trị văn hóa dân tộc. Hàng trăm triệu con người sẽ làm nên sinh thể văn hóa dân tộc vĩ đại, liên tục vận động theo nhịp đập của các tiến trình lịch sử.

Ra đời trong không gian sinh quyển văn hóa dân tộc, thế hệ trẻ sẽ lớn lên bằng sự tiếp nhận các giá trị văn hóa ông cha ngàn xưa từ “dòng sông ngôn từ tiếng Việt”. Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lĩnh vực chủ yếu tác động đến sự hình thành nhân cách của con người. Xây dựng, phát triển văn hóa, con người là một quá trình sáng tạo lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí, sự kiên trì thận trọng, không thể một sớm, một chiều mà có được ngay. Nếu không đặt con người trong các quan hệ tương tác: con người với tự nhiên; con người với con người, con người với xã hội… thì vấn đề xây dựng văn hóa, con người có thể không được như mong muốn, theo kiểu “gieo vừng, ra ngô…”.

Trong thế kỷ XX, thế hệ trẻ nước ta được trưởng thành rất sớm bởi lao động từ nhỏ, như Trần Đăng Khoa viết trong bài “Hạt gạo làng ta”:

“… Sớm nào chống hạn

Vục mẻ miệng gầu

Trưa nào bắt sâu

Lúa cao rát mặt

Chiều nào gánh phân

Quang trành quét đất

Lao động đã khiến con người phải tư duy, phải suy nghĩ về thế giới xung quanh, về công việc đang làm. Từ đó sẽ xuất hiện sự sáng tạo để thích ứng và sinh tồn. Văn hóa được hình thành từ sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội kết hợp  với hoạt động thực tiễn của mối cá nhân con người. Thực tế cho thấy, con người xuất thân từ gia đình nghèo, phải lao động từ bé thì lại hay có ý chí nghị lực vươn lên và trưởng thành sớm trưởng thành, ngược lại, nếu sinh ra trong nhung lụa và chỉ hưởng thụ thì không dễ gì có được bản lĩnh và cũng dễ sa ngã.

10 năm cõng bạn đến trường, tình bạn của đôi bạn trẻ đã truyền cảm hứng sống đẹp đến giới trẻ

 Như vậy,  xây dựng và phát triển văn hóa, con người là một vấn đề có tính quy luật, đòi hỏi chúng ta phải thận trọng trong suy nghĩ và hành động khi tiến hành sự nghiệp trọng đại này. Con người vừa là một thực thể sinh học tự nhiên (phần con), vừa là một thực thể xã hội (phần người). Khi chào đời, trẻ em tiếp xúc ngay với hai thế giới: thứ nhất là dòng sữa thơm của mẹ (tức là yếu tố tự nhiên để nuôi dưỡng phần con) và thứ hai là tiếng ru của mẹ, của bà, của chị…(tức là văn hóa để nuôi dưỡng phần người). Theo đó, ba lĩnh vực giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội sẽ bồi đắp và uốn nắn cả phần con và phần người cho con người ngày càng lớn lên để trở thành một nhân cách, tức là một con người trưởng thành. Phải 18 năm như vậy mới có một công dân. Rồi từ đó, có thể đi lao động ngay hoặc tiếp tục thực hiện học trung cấp hay cao đẳng đại học mới có thể trở thành một người lao động theo chuẩn mực của thời đại, vừa hiện đại, vừa truyền thống, tham gia vào mọi hoạt động của cộng đồng quốc gia, dân tộc và nhân loại.

Tổng hợp lại, xây dựng, phát triển văn hóa suy cho cùng chính là hành trình sáng tạo, phát triển con người. Con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của sự phát triển. Thế hệ con người trẻ tuổi với giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại sẽ tiếp tục sáng tạo, thúc đẩy nền văn hóa dân tộc vươn lên những tầm cao mới.

PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng; Ảnh: Nguồn internet

Chú thích

(1)  Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia, Nxb Thông tin và Truyền thông, 2013, tr. 266

(2) Chuyển dẫn theo Dương Phú Hiệp (chủ biên),  Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 35, 36.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 40, 41.

Những tháng năm nghiệt ngã của ngành du lịch toàn cầu

VHO- “Năm 2021, đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 2,4 nghìn tỉ usd do sự sụp đổ của ngành Du lịch quốc tế”, Báo cáo của Hội nghị Liên Hiệp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) được xây dựng với sự tham gia của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) nhấn mạnh.

Du lịch toàn cầu có thể mất đi 2,4 nghìn tỉ usd năm 2021

Trong đó, các nước có mức giảm GDP do sụt giảm ngành Du lịch vì đại dịch Covid-19 cao nhất thế giới là Thổ Nhĩ Kỳ (- 9,1%), Ecuador (- 9%), Nam Phi (-8,1%), Ireland (- 5,9%)…

Du lịch thế giới chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19

Trước đó, tháng 7.2020, UNCTAD dự báo, thời gian du lịch quốc tế đình trệ sẽ kéo dài từ 4 đến 12 tháng, khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại từ 1,2 nghìn tỉ usd đến 3,3 nghìn tỉ usd. Tuy nhiên trên thực tế, thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra còn nặng nề hơn dự kiến rất nhiều. Thời gian đình trệ đã kéo dài 15 tháng và chưa biết đến bao giờ mới dừng lại; lượng khách du lịch quốc tế năm 2020 giảm khoảng 1 tỉ lượt khách, tương đương với con số giảm 73% so với năm 2019.

Du lịch toàn cầu, ở cả các nước phát triển và đang phát triển đều phải chịu tác động khủng khiếp của đại dịch, ước tính lượng khách đến du lịch giảm từ 60- 80%. Báo cáo của Liên hiệp quốc cũng cho thấy, lượng khách du lịch quốc tế đã giảm khoảng 1 tỉ lượt, tương đương giảm 73% trong năm 2020, trong khi trong quý đầu tiên của năm 2021, mức giảm đã là 88%. Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Đại Dương, Bắc Phi và Nam Á; trong khi những khu vực bị ảnh hưởng ít hơn là Bắc Mỹ, Tây Âu và Caribe.

Việc thiếu vắcxin ở nhiều quốc gia, phân bổ vắcxin “bất đối xứng” đã khiến các quốc gia đang phát triển bị tổn thương khi nền kinh tế bị “giáng đòn” vào ngành du lịch. Các chuyên gia kinh tế dự báo, có thể chiếm tới 60% thiệt hại GDP toàn cầu.

Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới Zurab Pololikashvili cho rằng, “Du lịch là cứu cánh cho hàng triệu người và việc thúc đẩy tiêm chủng vắcxin để bảo vệ cộng đồng và hỗ trợ khởi động lại an toàn du lịch là rất quan trọng để phục hồi việc làm và tạo ra các nguồn lực cần thiết. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi mà phần đông trong số đó phụ thuộc nhiều vào du lịch quốc tế”

Bức tranh u ám của ngành Du lịch toàn cầu hơn 1 năm nay

Bà Isabelle Durant, Quyền Tổng thư ký Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển kêu gọi: “Thế giới cần một nỗ lực tiêm chủng toàn cầu để bảo vệ người lao động, giảm thiểu các tác động xã hội bất lợi và đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến du lịch, có tính đến những thay đổi cơ cấu tiềm năng”.

Việc hạn chế đi lại vì đại dịch Covid-19, khiến cho ngành Du lịch toàn cầu rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trong đó châu Á- Thái Bình Dương là khu vực có ngành Du lịch thiệt hại nặng nhất trong năm 2020, với GDP ngành giảm 53,7% (- 1.645 tỉ usd), số việc làm giảm 18,4% (- 34,1 triệu việc làm) so với năm 2019; châu Âu đứng thứ 2 với GDP ngành giảm 51,4% (tương đương – 1.126 tỉ usd), việc làm giảm 9,3% (-3,6 triệu việc làm).

Những kịch bản buồn của ngành Du lịch

Theo các chuyên gia kinh tế và du lịch, có 3 kịch bản có thể xảy ra cho ngành Du lịch trong năm 2021, trong đó bi quan nhất là lượng khách quốc tế có thể giảm đến 75%. Nếu rơi vào kịch bản này, doanh thu từ khách du lịch toàn cầu giảm xuống gần 950 tỉ USD, sẽ gây ra thiệt hại về GDP thực tế là 2,4 nghìn tỉ USD.

Nhiều điểm đến hấp dẫn vắng khách

Với kịch bản thứ hai, lượng khách du lịch quốc tế có thể giảm 63%. Trong khi đó, kịch bản thứ ba xem xét tỉ lệ khác nhau của du lịch trong nước và khu vực. Kịch bản này giả định mức giảm 75% du lịch ở các nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp và giảm 37% ở các nước có mức độ tiêm chủng tương đối cao, chủ yếu là các nước phát triển và một số nền kinh tế nhỏ hơn.

Bà Zoritsa Urosevic, đại diện UNWTO tại Geneva cho biết: “Du lịch quốc tế đã trở về mức của 30 năm trước, nhiều sinh kế đang thực sự bị đe dọa”. Có thể nói, đây là quãng thời gian nghiệt ngã nhất của ngành Du lịch toàn cầu khi mọi chỉ số đều bị kéo về mức hàng mấy thập kỷ trước

Có thể du lịch sẽ phục hồi nhanh hơn ở các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao như Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, cho đến năm 2023 hoặc muộn hơn, lượng khách du lịch quốc tế sẽ không trở lại mức trước đại dịch do các rào cản như hạn chế đi lại, công cuộc ngăn chặn virus chậm, niềm tin của khách du lịch thấp và môi trường kinh tế kém.

Dựa trên phân tích tình hình thực tế (không bao gồm các chương trình kích cầu và chính sách hỗ trợ), du lịch vẫn được dự kiến sẽ thất thu từ 1,7- 2,4 nghìn tỉ usd dù du lịch có phục hồi trong nửa cuối năm nay đi chăng nữa.

Xu hướng du lịch thay đổi sau đại dịch Covid-19

Theo một cuộc khảo sát gần đây của UNWTO, các chuyên gia du lịch vẫn thận trọng trong triển vọng của ngành Du lịch, với đa số không cho rằng lĩnh vực này có thể phục hồi về mức trước đại dịch trước năm 2023. Cụ thể, 49% chuyên gia cho cho rằng ngành Du lịch toàn cầu chỉ có thể phục hồi từ năm 2024; 36% tin là ngành Du lịch sẽ trở lại mức trước đại dịch từ năm 2023 và 14% cho rằng du lịch phục hồi năm 2022, 1% các chuyên gia tin vào điều không tưởng là ngành Du lịch phục hồi năm 2021.

Ở Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết: “Ngành Du lịch đã sang năm thứ 2 đối mặt với những khủng hoảng do Covid-19 gây ra, hậu quả vẫn vô cùng nặng nề. Nhiều địa phương phải nhiều lần công bố có dịch, dừng các hoạt động không thiết yếu, nhiều sự kiện, lễ hội phải hủy bỏ, nhiều khu, điểm tham quan, du lịch đóng cửa, nhiều tour du lịch phải hủy… Hầu hết các doanh nghiệp du lịch đã phải dừng hoạt động, các cơ sở dịch vụ du lịch phải tạm nghỉ, giãn nhân công, hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp. Toàn ngành Du lịch lâm vào tình trạng rất khó khăn”.

6 tháng đầu năm 2021, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam chưa có; khách du lịch nội địa đạt 30,5 triệu lượt khách, trong đó có 15,8 triệu lượt khách lưu trú (giảm 33% so với thời điểm trước dịch-cùng kỳ năm 2019); tổng thu từ khách du lịch đạt 134 nghìn tỉ đồng (giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2020). Hiện nay với việc tiêm vắcxin mở rộng toàn dân, ngành Du lịch hi vọng có thể sớm thí điểm mở cửa trở lại khách quốc tế (trước tiên là đón khách tại Phú Quốc, Kiên Giang) với việc áp dụng hộ chiếu vắcxin và thúc đẩy thị trường trong nước khi dịch được kiểm soát tốt.

Nguồn: NGUYỄN ANH – Báo Điện tử Văn hóa

LHP Cannes 2021: Sự trở lại của “Nghệ thuật thứ bảy” trước đại dịch

VHO- Liên hoan phim quốc tế Cannes 2021 đã khép lại sáng 18.7 (giờ Việt Nam) với chiến thắng dành cho bộ phim có kịch bản được đánh giá khá táo bạo “Titane” của nhà làm phim người Pháp Julia Ducournau.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 74 quả thật là một sự kiện nhiều dấu ấn, khi đại dịch Covid-19 bủa vây toàn cầu, khiến công tác tổ chức diễn ra khó khăn hơn. Tuy nhiên, với những nỗ lực và tiến bộ trong công tác tiêm chủng ngừa Covid-19, đặc biệt là tại Pháp – chủ nhà của liên hoan phim danh tiếng này, Liên hoan phim Cannes đã trở lại với giới mộ điệu môn nghệ thuật thứ bảy, sau một năm vắng bóng.

Sau 12 ngày với rất nhiều bộ phim được trình chiếu và những sự kiện bên lề, Liên hoan phim quốc tế Cannes 2021 đã khép lại sáng 18.7 (giờ Việt Nam) với chiến thắng dành cho bộ phim có kịch bản được đánh giá khá táo bạo “Titane” của nhà làm phim người Pháp Julia Ducournau.

Chị đã trở thành nữ đạo diễn thứ hai giành Cành cọ Vàng của Liên hoan phim Cannes. Trước đó, nhà làm phim nữ đầu tiên nhận được vinh dự này là Jane Campion, đạo diễn người New Zealand với bộ phim “The Piano” năm 1993.

“Titane” là bộ phim thứ hai của Ducournau, đồng thời là bộ phim đầu tiên của nữ đạo diễn sinh năm 1983 này tranh giải tại Cannes.

“Titane” kể về Alexia (Agathe Rouselle đóng), một cô bé từng bị tai nạn ôtô khi còn nhỏ, được gắn một tấm titanium trong đầu. Khi lớn lên, cô có mối quan hệ kỳ lạ với những chiếc ôtô…

Bộ phim đã gây những tranh luận mạnh mẽ trong giới phê bình. Tuy nhiên, ngay cả những người phản đối “Titane” – cho là phim có phần kỳ quái và cực đoan – cũng thừa nhận tài nghệ của đạo diễn Julia Ducournau và khẳng định rằng đây là sự khởi đầu của một sự nghiệp điện ảnh vĩ đại.

Các tác phẩm giành được giải Grand Prix của Liên hoan phim Cannes 2021 là bộ phim truyền hình “A Hero” của nhà làm phim Asghar Farhadi (người Iran) – người từng hai lần đoạt giải Oscar – và “Compartment No. 6” của Juho Kuosmanen.

“Compartment No. 6” là phần tiếp theo của “The Happiest Day in the Life of Olli Mäki” – bộ phim đã giành được giải thưởng Un Certain Regard cho phim hay nhất tại Cannes năm 2016.

Tài tử người Mỹ Caleb Landry Jones đã nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho màn trình diễn của anh trong “Justin Kurzel’s Nitram,” bộ phim kinh dị của đạo diễn Justin Kurzel về vụ thảm sát năm 1996 ở Port Arthur, một thị trấn ở bang Tasmania, Australia.

Ở hạng mục này dành cho nữ, Renate Reinste người Na Uy được vinh danh là “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho phần thể hiện của cô gái sinh năm 1987 trong bộ phim hài chính kịch “The Worst Person in the World.”

Đạo diễn, nhà phê bình kiêm nhà văn người Pháp Leos Carax sinh năm 1960 – người mở màn Cannes với bộ phim âm nhạc lãng mạn Annette  – đã giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất.”

Việc Liên hoan phim Cannes 2020 bị hủy vào phút cuối khiến ban giám khảo ở các hạng mục vất vả hơn do lượng phim cần đánh giá trong năm nay tăng đáng kể vì bị tồn đọng và số lượng hạng mục giải thưởng vẫn được giữ nguyên như truyền thống.

Phim “Unclenching the Fists” của đạo diễn người Nga Kira Kovalenko đã thắng giải thưởng lớn nhất tại hạng mục “Nhãn quan độc đáo” tại Cannes 2021.

Giải “Sự lựa chọn của Ban giám khảo” thuộc về 2 phim: “Memoria” của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul và “Ahed’s Knee” của đạo diễn người Israel Nadav Lapid.

Giải “Kịch bản xuất sắc nhất” ghi tên nhà làm phim Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi với phim “Drive My Car,” chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Haruki Murakami. Nữ đạo diễn Antoneta Alamat Kusijanovic (người Croatia) nhận giải “Phim đầu tay xuất sắc nhất” với bộ phim “Murina.”

 Mục tiêu cân bằng cán cân giới tính tại Liên hoan phim Cannes 2021 cũng đã được thể hiện rõ khi có nhiều nhà làm phim nữ được vinh danh. Ngoài những tên tuổi đoạt giải thưởng, có tới 12/24 bộ phim được chiếu trong sự kiện Tuần lễ các đạo diễn là của các nhà làm phim nữ và 7/13 tác phẩm chiếu trong Tuần lễ phê bình quốc tế là các tác phẩm do nữ giới đạo diễn.

LHP Cannes 2021: Su tro lai cua "Nghe thuat thu bay" truoc dai dich hinh anh 2
Lễ trao giải Liên hoan phim Cannes 2021 (Ảnh: AP)

Dù thảm đỏ năm nay không rộn ràng như nhiều năm trước, nhưng đạo diễn Spike Lee – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cannes 2021 đã gây ấn tượng mạnh khi ông “buột miệng” làm lộ kết quả Cành cọ Vàng trong phần trò chuyện bắt đầu lễ bế mạc.

Việc giải thưởng cao nhất của Cannes được tiết lộ sớm đã tạo ra những sự khó xử hài hước trong phần còn lại của toàn bộ buổi lễ. Spike Lee thừa nhận bối cảnh đặc biệt của Cannes 2021 đã khiến ông quá hồi hộp và “khiến mọi thứ rối tung lên.”

Spike Lee là nhà làm phim da màu đầu tiên được lựa chọn cho vị trí quan trọng nhất trong số những người “cầm cân nảy mực” ở  năm nay. Thông qua quyết định này, ban tổ chức Cannes 2021 muốn thể hiện thông điệp mạnh mẽ về phản đối nạn phân biệt chủng tộc cũng như tôn vinh những nhà làm phim kiên cường trong giai đoạn khủng hoảng bởi dịch bệnh.

Một điểm nhấn nữa của Cannes 2021 là việc nữ diễn viên gạo cội Jodie Foster đã được tôn vinh với Cành cọ Vàng danh dự, dành cho những cống hiến của bà trong sự phát triển của điện ảnh thế giới nói chung và điện ảnh Pháp nói riêng.

Để cảm ơn ban tổ chức, minh tinh người Mỹ đã có bài phát biểu bằng tiếng Pháp vô cùng trôi chảy, chạm tới trái tim của rất nhiều người Pháp yêu điện ảnh.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đã phần nào lắng dịu và nhiều biện pháp phòng dịch đã được nới lỏng tại Pháp, nhưng công tác tổ chức sự kiện này vẫn được thực hiện cẩn trọng.

Năm nay, khách tham dự chỉ khoảng 28.000 người so với 35.000-40.000 người như các năm trước, trong đó vẫn có rất nhiều những gương mặt tên tuổi như Bill Murray, Matt Damon hay Sharon Stone… Việc hạn chế tụ tập quá đông người được áp dụng cũng đồng nghĩa với nhiều cuộc vui sẽ được kiểm soát.

Những khách mời đến với Cannes 2021 đều đã được tiêm vaccine phòng dịch, song họ vẫn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Ban tổ chức cũng yêu cầu khách mời không thuộc các nước trong Liên minh châu Âu (EU) phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong tối đa 48 giờ trước khi tới Cannes.

Ngoài ra, những người tham dự sự kiện này cũng thường xuyên phải thực hiện xét nghiệm nhanh để sàng lọc Covid-19. Khán giả tới phòng chiếu để xem các bộ phim thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2021 bắt buộc phải đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội.

Quy định này cũng được áp dụng tại các phòng họp báo. Theo Giám đốc Cannes 2021 Thierry Fremaux, song song với việc tổ chức các buổi chiếu phim là chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 cho người dân địa phương.

Dù bớt đi vẻ hào nhoáng như trong truyền thống, song Cannes 2021 vẫn gây được tiếng vang với tư cách là liên hoan phim lớn đầu tiên được tổ chức theo cách thông thường trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Sự kiện cũng là minh chứng cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh đã trở lại, sau thời gian dài khủng hoảng vì Covid-19. Covid-19 vô hình trung đã khiến Liên hoan phim Cannes trở về đúng thực chất là một sự kiện tôn vinh điện ảnh.

Ông Thierry Frémaux đánh giá đây là một sự thần kỳ và việc tổ chức thành công Cannes 2021 có thể coi là một chiến thắng trước đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, hầu hết những người tham gia sự kiện này đều nhất trí cho rằng: Cannes chưa bao giờ là nửa vời, nếu bạn mơ ước điều gì, thực tế diễn ra sẽ còn mạnh mẽ hơn thế. Giấc mơ Cannes năm nay có thể khác: hồi hộp hơn, ít tráng lệ hơn và thoáng chút lo âu, nhưng tinh thần chiến thắng số phận và đam mê điện ảnh thì luôn luôn tồn tại!.

Nguồn: TTXVN

Giới đầu tư nghệ thuật có thể mua “cổ phần” của tranh Picasso

VHO- Sygnum sẽ “bắt tay” cùng quỹ đầu tư nghệ thuật Artemundi, chào bán cổ phần trong tác phẩm ”Fillette au Beret” năm 1964 của Picasso.

Theo thông báo ngày 15.7 của ngân hàng tài sản kỹ thuật số Sygnum của Thụy Sĩ, một tác phẩm của danh họa Picasso sẽ được bán theo hình thức mã hóa, qua đó cho phép các nhà đầu tư mua “cổ phần” trong bức tranh này.

Sygnum sẽ “bắt tay” cùng quỹ đầu tư nghệ thuật Artemundi, chào bán cổ phần trong tác phẩm ”Fillette au Beret” năm 1964 của Picasso.

Tuyên bố của ngân hàng này nêu rõ: “Điều này sẽ lần đầu tiên đánh dấu quyền sở hữu đối với một tác phẩm của Picasso – hoặc bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào, được ngân hàng quản lý quảng bá trong cộng đồng blockchain, theo đó cho phép các nhà đầu tư mua và giao dịch cổ phần được mã hóa (AST) trong tác phẩm nghệ thuật này.

Theo ngân hành có trụ sở tại thành phố Zurich, tác phẩm trên có kích thước 65 x 54 cm, với giá trị ước tính là 4 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 4,2 triệu USD).

Trên các sàn giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư sẽ có thể mua và bán cổ phần trong tác phẩm này trên thị trường thứ cấp, thông qua công nghệ blockchain. AST sẽ được bán với mức giá tối tối thiểu là 5.000 franc Thụy Sĩ, dưới sự giám sát của cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ FINMA.

Sygnum cho biết bản thân tác phẩm này sẽ được lưu trữ ở một nơi rất an toàn. Tổng Giám đốc Sygnum, Mathias Imbach đánh giá: “Việc mã hóa các tác phẩm nghệ thuật đã làm giảm đi những rào cản đối trong lĩnh vực đầu tư nghệ thuật, đồng thời mở cửa thị trường nghệ thuật cho nhiều nhà đầu tư mới.”

Với sự cho phép của FINMA, Sygnum bắt đầu hoạt động như ngân hàng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới từ năm 2019.

Nguồn: TTXVN

“Cuộc hẹn cuối tuần” chính thức ra mắt trên VTV3

VHO- Vào 20 giờ tối nay (17.7), số đầu tiên của chương trình talk show mới “Cuộc hẹn cuối tuần” sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt trên kênh VTV3.

Thông qua khai thác các chủ đề xã hội nổi bật dưới góc nhìn mới lạ và hài hước, chương trình mong muốn sẽ trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn, mang đến những thông điệp giản dị, gần gũi dành cho khán giả.

Bộ ba MC “Cuộc hẹn cuối tuần”: Quốc Khánh, Huyền Trang và Việt Hoàng

Dẫn dắt “Cuộc hẹn cuối tuần” là bộ ba người dẫn chương trình: Quốc Khánh, Việt Hoàng và Huyền Trang. Sự tung hứng của ba màu sắc, ba phong cách dẫn khác biệt này sẽ đưa khách mời và khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Vị khách mời đầu tiên được chương trình “chọn mặt gửi vàng” là diễn viên Việt Anh – người đang để lại nhiều ấn tượng với phần chơi xuất sắc trong gameshow “Ai là triệu phú” tuần này. Anh đã giành được tấm séc trị giá 60 triệu đồng để ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19. Chương trình mang tới cho khách mời nhiều trải nghiệm thú vị qua những trò chơi, thử thách diễn xuất, những chia sẻ liên quan tới chủ đề “Bạn là ai trên mạng xã hội”…

Với chùm ca khúc ngọt ngào, ca sĩ Văn Mai Hương sẽ xuất hiện xuyên suốt trong chương trình và tham gia thử thách cùng diễn viên Việt Anh, trò chuyện về những “hot trend” trên mạng xã hội. Phần âm nhạc được xem là điểm nhấn nghệ thuật của “Cuộc hẹn cuối tuần” thông qua sự dẫn dắt của đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Hồng Kiên. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc được làm mới, đây cũng là nơi những sản phẩm âm nhạc mới trình làng.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến những góc nhìn hài hước, bất ngờ với video “Ghi chép về một ngày của da nâu thái tử ở cung cấm” pha trộn giữa yếu tố đời thực với lời bình mang đậm màu sắc cung đình; tiểu phẩm hài “Gameshow tại gia” có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Quang Thắng, Vân Dung, Duy Nam, Hà Trung.

Hậu trường của khách mời và bộ 3 dẫn chương trình

“Cuộc hẹn cuối tuần” được ekip thực hiện đặt mình trong vị trí của khán giả để không bỏ lỡ dòng chảy thông tin hấp dẫn. Tính hài hước, bất ngờ, mới mẻ cùng những thông điệp gần gũi, giảm dị nhưng ý nghĩa hứa hẹn sẽ biến Cuộc hẹn cuối tuần” trở thành điểm hẹn mới của khán giả trên sóng truyền hình vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần.

Nguồn: V.M – Báo Điện tử Văn hóa

Bộ phim “Vị” phạm điều cấm của Luật Điện ảnh: Không được phép phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào

VHO- “Có nhiều hình ảnh khỏa thân nam nữ kéo dài, trực diện, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh…”. Đó là những lý do khiến bộ phim Vị (Taste) do Công ty TNHH Le Bien Pictures sản xuất không được Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) cấp phép phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù trước đó, Vị đã đoạt giải Đặc biệt của Hội đồng giám khảo ở hạng mục Encounters tại LHP Berlin 2021.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi văn bản cấm phổ biến phim Vị (Taste) được ký ban hành. Quyết định số 02/QĐ-CĐA/2021KVN ngày 12.7 của Cục Điện ảnh nêu rõ, không cho phép phổ biến đối với bộ phim Vị do Công ty TNHH Le Bien Pictures sản xuất; Biên kịch và đạo diễn: Lê Bảo; độ dài 97 phút. Quyết định được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện ngày 2.7; phiếu xin ý kiến ngày 9.7 và đề nghị của phòng Phổ biến phim.

Trước đó, nhà sản xuất là Công ty TNHH Le Bien Pictures đã gửi bộ phim tới Cục Điện ảnh để thẩm định và xin giấy phép phổ biến. Tuy nhiên, sau khi Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện cùng đại diện một số cơ quan văn hóa, các chuyên gia phê bình điện ảnh tiến hành thẩm định, quyết định cấm phổ biến bộ phim dưới bất kỳ hình thức nào đã được đưa ra. Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết, ở bộ phim Vị, trong thời lượng 97 phút thì có đến khoảng 30 phút mô tả cảnh sống bầy đàn, sinh hoạt tập thể của bốn người phụ nữ lớn tuổi và một cầu thủ người Nigeria sang Việt Nam tìm cơ hội làm cầu thủ bóng đá. “Năm người này có số phận, hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau, cùng về sống trong một căn nhà. Họ nude hoàn toàn trong thời gian sống trong căn nhà đó. Phải nói rằng trường đoạn nude, nhiều cảnh quay trực diện không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam cũng như văn hóa Á Đông. Những nội dung này cũng vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh”, Cục trưởng Vi Kiến Thành nói.

Theo nhận định của một số nhà phê bình điện ảnh, những cảnh quay nude trực diện trong phim Vị đã mang đến cảm giác tăm tối, phản cảm, thậm chí còn thể hiện cách nhìn thiếu tôn trọng phụ nữ. Cảnh tượng bốn người phụ nữ đều đã ở độ tuổi trên dưới 60, cùng với nhân vật cầu thủ bóng đá Nigeria khỏa thân trong mọi sinh hoạt, nấu cơm, ăn uống cùng nhau… không phù hợp với truyền thống văn hóa của người Việt. Trường đoạn này cũng được nhận định là đã vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh hiện hành. Theo Thông tư hướng dẫn về quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim, mức dán nhãn cao nhất đối với phim phát hành tại Việt Nam là C18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi). Phim được dán nhãn C18 phải tuân thủ nhiều quy định khắt khe về các yếu tố bạo lực, tình dục, chất kích thích…, trong đó có nội dung “không chấp nhận hình ảnh khỏa thân toàn phần, trừ trường hợp hình ảnh khỏa thân toàn phần đó phù hợp với nội dung phim, không miêu tả chi tiết các bộ phận sinh dục, không có hình xăm phản cảm, không có thời lượng kéo dài”.

Ở một góc nhìn khác, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành nhìn nhận, Vị là bộ phim điện ảnh ý niệm, được đạo diễn trẻ Lê Bảo gửi gắm trong đó nhiều ẩn ý. Phim cũng có nhiều tìm tòi trong thủ pháp dàn dựng, ngôn ngữ điện ảnh. Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện, Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện không thể chọn giải pháp cắt bớt trường đoạn nude để cho phim ra rạp, bởi như vậy thì sẽ mất đến một nửa dung lượng của phim.

Cũng liên quan đến bộ phim này, hồi cuối tháng 4.2021, Thanh tra Bộ VHTTDL đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với nhà sản xuất phim với lý do đưa phim dự thi tại LHP Berlin lần thứ 71 khi chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc gửi phim dự thi khi chưa có giấy phép phổ biến phim vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 28/2017/NĐ-CP.

Thông tin liên quan đến bộ phim cũng cuốn hút nhiều tờ báo khi đoạt giải Đặc biệt của Hội đồng giám khảo ở hạng mục Encounters tại LHP Berlin 2021. Đây là hạng mục nhằm thúc đẩy các nhà làm phim độc lập, hỗ trợ quan điểm mới trong điện ảnh. Tuy nhiên, việc được giải ở một hạng mục LHP quốc tế không có nghĩa là Vị đáp ứng đủ tiêu chí luật định để được công chiếu, khi những yếu tố về thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống đã không được đảm bảo. Chưa kể, việc nhà sản xuất tự ý đưa tác phẩm đi tham dự LHP Berlin 2021 khi chưa có giấy phép phổ biến phim cũng đồng nghĩa Vị đã nhân đôi sai phạm khi đưa những hình ảnh dung tục, phản cảm và có phần sai lệch về văn hóa, cuộc sống và con người Việt Nam ra thế giới. Tác phẩm của các nhà làm phim độc lập, với quan điểm mới mẻ trong điện ảnh, dù được trao giải tại các hạng mục ở một số LHP quốc tế thì cũng cần được đón nhận một cách phù hợp với bối cảnh, tâm lý cuộc sống ở nơi ra đời những tác phẩm điện ảnh mang tên Việt Nam.

Phim dài 97 phút, lấy bối cảnh khu “ổ chuột” ở TP.HCM, kể câu chuyện xoay quanh cầu thủ bóng đá người Nigeria đến Việt Nam lập nghiệp, hợp đồng chấm dứt và lâm vào cảnh khốn khó, anh ta chấp nhận ở chung nhà, cùng sinh hoạt với bốn người phụ nữ lớn tuổi là những lao động nghèo.

Họ nude hoàn toàn trong thời gian sống trong căn nhà đó. Phải nói rằng trường đoạn nude, nhiều cảnh quay trực diện không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam cũng như văn hóa Á Đông. Những nội dung này cũng vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh.

(Cục trưởng VI KIẾN THÀNH)

Nguồn: THẢO ANH – Báo Điện tử Văn hóa

Italia vô địch EURO 2021

(ĐCSVN) – Kể từ năm 1968, châu Âu lại bị màu thiên thanh chinh phục. Khi những giai điệu của “Mùa hè Italia” vang lên tại Wembley, một trời kỷ niệm đã trở lại không chỉ với các tifosi, mà còn với rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu. Khi trái bóng Euro ngừng lăn, “mọi ngả đường đều dẫn đến thành Rome”.

Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt vào Tam sư trong trận chung kết lịch sử của họ. Và mọi thứ đã vận hành không thể tốt hơn khi Luke Shaw sút tung lưới Donnarumma ngay ở phút thứ 2. Đó là thời điểm Italia có vẻ chưa theo kịp tốc độ của các mũi tấn công xứ sương mù. Một đường chuyền chuyển cánh hoàn hảo của Kieran Trippier, và pha kết thúc của Shaw cũng hoàn hảo không kém. Áp lực rất lớn từ sức ồn của các CĐV Anh tại thánh địa Wembley bắt đầu được thể hiện. Nhưng đối thủ của họ, Azzurri chưa bao giờ dễ bị bắt nạt trước sức ép.

Đoàn quân của Roberto Mancini không mất nhiều thời gian để tìm lại cảm giác quen thuộc trong lối chơi. Đó là những pha phối hợp nhóm nhuần nhuyễn, những miếng đánh đa dạng ở trung lộ. Trong sơ đồ 4-3-3, Ciro Immobile được đóng đinh ở vị trí mũi nhọn, trong khi Chiesa và Insigne liên tiếp làm điên đảo các hậu vệ cánh của Anh bằng những pha đi bóng điêu luyện.

Xét một cách khách quan, Anh đã chơi không tồi khi có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng về chiến thuật và khả năng điều chỉnh nhân sự, Gareth Southgate có lẽ vẫn cần thêm thời gian để cải thiện chính mình. Những pha bóng bổng sau đó của Tam sư hầu như trở thành vô nghĩa khi 2 cánh của Italia chơi rất cẩn trọng. Về phía đội bóng áo xanh, họ lại thường xuyên tạo ra căng thẳng cho khung thành Jordan Pickford bằng những đường chuyền ở tầm thấp. Các trung vệ như Harry Maguire hayJohn Stones có thể giỏi không chiến, nhưng khả năng xoay trở của họ lại luôn là vấn đề trước những tiền đạo nhanh nhẹn và tốc độ.

Italia đã có bàn gỡ từ một tình huống như vậy. Pha lộn xộn trước cầu môn tuyển Anh ở phút 67 cho thấy kỹ năng phòng thủ khu vực của họ thực sự không ổn. Người áp sát khung thành để lập công là Leonardo Bonucci – một trung vệ. Cả hàng thủ của đội chủ nhà bị hút vào các tiền đạo áo thiên thanh, họ đã không lường trước được sức càn lướt của các cận vệ tuyến sau của đối thủ.

Khi Southgate lần lượt tung Bukayo Saka và Jordan Henderson vào sân, tuyển Anh dường như đã chơi sáng nước hơn. Nhưng như thường lệ, người Ý vẫn thể hiện được sự già giơ và bản lĩnh trận mạc. Bộ đôi Bonucci – Chiellini chơi quá hay và không ngần ngại đá tiểu xảo trước các cầu thủ trẻ trung của đối thủ. Ở tuyến giữa, với Jorginho, Verratti và Barella, Azzurri tạo ra cảm giác họ luôn có những cái máy quét lì lợm ở bất kỳ điểm nóng nào.

Khi 120 phút sắp sửa trôi qua, chiến lược gia 51 tuổi của Tam sư tiếp tục gây ngạc nhiên khi tung Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân. Ý đồ để bộ đôi này chuẩn bị cho các loạt đá luân lưu có thể là đòn tâm lý đối với một thủ thành xuất sắc như Donnarumma. Nhưng trái lại, nó lại là con dao 2 lưỡi khi những người vào sân chưa được chạm bóng và chưa có cảm giác bóng.

Sự thật đã diễn ra đúng như vậy! Pickford đã 2 lần cản phá được những cú sút của Belotti và Jorginho, nhưng các đồng đội của anh lại phá hỏng mọi thứ. Cả Rashford lẫn Sancho đều sút không thành công, trước khi Saka bị Donnarumma bắt bài trong cú đá quyết định. Trong trận chung kết Euro đầu tiên trong lịch sử, người Anh đã lỡ hẹn với chiếc Cúp Henri Delaunay. Thật nghiệt ngã khi đội quân của Southgate phải chứng kiến điều đó ngay trên sân nhà.

Đêm hoa đăng tại Wembley đã không dành cho người Anh. Nhưng cũng rất xứng đáng khi đội quân thiên thanh lên ngôi sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Trước khi đăng quang ở London, thầy trò Mancini đã trải qua tới 33 trận bất bại. Sự ổn định và chất lượng của Azzurri là không phải bàn cãi.

 

Có thể phải mất hàng chục năm mới khôi phục lại du lịch

VHO- “Ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, nhiều kế hoạch, sự kiện xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch của các địa phương đã tạm hoãn, chuyển thời gian tổ chức. Hoạt động du lịch nội địa tại nhiều tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm vẫn cầm chừng, doanh thu du lịch sụt giảm mạnh”.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết khi nói về hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm nay tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, vừa diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thị trường quốc tế gần như bằng 0

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết thêm, “dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực, gây tổn thất nặng nề cho ngành Du lịch. Hoạt động của doanh nghiệp du lịch gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp du lịch đã phải đóng cửa, thu hồi giấy phép kinh doanh, nguồn lực về tài chính đối với doanh nghiệp du lịch hiện nay là thách thức lớn”.

Trong tháng 3, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa, giới thiệu điểm đến, nhưng đợt bùng phát dịch thứ 4 đã khiến lượng khách du lịch nội địa và doanh thu giảm trầm trọng. Theo báo cáo từ các doanh nghiệp và địa phương, khoảng 20% cơ sở lưu trú trên cả nước phải đóng cửa, gần 35% cơ sở lưu trú đang hoạt động cầm chừng. Doanh thu của các điểm tham quan, vui chơi giải trí giảm khoảng 60%. Một lực lượng không nhỏ lao động chất lượng cao dịch chuyển sang ngành nghề khác, ước tính phải mất hàng chục năm nữa mới có thể khôi phục lại như năm 2019. Hơn 1 năm nay, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách quốc tế, lượng khách quốc tế gần như bằng 0, toàn ngành trông chờ vào thị trường nội địa. Sáu tháng đầu năm nay, khách nội địa đạt 30,5 triệu lượt khách, trong đó có 15,8 triệu khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng đầu năm đạt 134.000 tỉ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động trong ngành, Tổng cục Du lịch đã nhiều lần tham mưu, đề xuất tới cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động du lịch khắc phục khó khăn như: giảm phí thẩm định cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch; hỗ trợ một lần đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy khai thác, phục vụ thị trường du lịch trong nước, ngay từ trong năm 2020, Tổng cục Du lịch đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị các phương án sẵn sàng đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép, đồng thời thường xuyên điều chỉnh, cập nhật theo tình hình thực tế.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 07 hồi tháng 6.2021, trong đó có nội dung đồng ý cho nghiên cứu thí điểm sử dụng hộ chiếu vắcxin đối với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ VHTTDL xây dựng phương án, kế hoạch, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7.2021.

Tăng cường kết nối với địa phương để khôi phục và phát triển du lịch

Sáu tháng đầu năm nay, Tổng cục Du lịch đã tập trung xây dựng các văn bản, đề án như: Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng dự thảo Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; xây dựng đề án Mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm; xây dựng Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025…

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp và khách du lịch; xây dựng, đề xuất tổ chức chương trình đánh giá, xếp hạng điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn; hướng dẫn địa phương triển khai Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến. Một nội dung nữa là Tổng cục Du lịch phối hợp triển khai hoạt động liên quan đến phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc triển khai công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực, hợp tác quốc tế, truyền thông và chuyển đổi số trong du lịch tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Hình ảnh Du lịch Việt Nam thời gian này được truyền thông mạnh mẽ trên các nền tảng số. Xây dựng bản đồ số du lịch Việt Nam an toàn tích hợp vào ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”, thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu y tế về bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn và tìm kiếm tọa độ cho hệ thống cơ sở dữ liệu trên bản đồ…

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Du lịch đã đề ra 15 nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ cụ thể cùng các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào nhóm xây dựng văn bản, đề án quản lý nhà nước; nhóm các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; sẵn sàng các phương án mở lại thị trường quốc tế; hỗ trợ địa phương phục hồi và phát triển du lịch; phát triển du lịch thông minh và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; công tác quy hoạch du lịch; cơ cấu lại thị trường du lịch… Tổng cục Du lịch cũng đề nghị Bộ VHTTDL bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành Du lịch để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Đánh giá cao những kết quả vượt bậc ngành Du lịch đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2016 – 2019 với mức tăng trưởng ngoạn mục, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho rằng những thành tựu này của ngành Du lịch là cú hích cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế ở các địa phương, nâng cao thương hiệu du lịch quốc gia. Đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của toàn ngành, nhất là với các doanh nghiệp, người lao động trong ngành đang chịu những tổn thất nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Thứ trưởng mong ngành Du lịch nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, sớm phục hồi và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong đó hoàn thiện Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025; tiếp tục làm việc với các bên liên quan, chuẩn bị chu đáo, tính toán kỹ những được- mất trong việc mở cửa thị trường du lịch quốc tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả; triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xây dựng quy chế phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh và chuyển đổi số du lịch…

 Tổng cục Du lịch cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp, liên kết với các địa phương để triển khai hoạt động phục hồi và phát triển du lịch thời gian tới, hướng dẫn địa phương phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch chăm sóc sức khỏe. Đó cũng là cách để tăng cường vai trò, vị thế của ngành.

Đồng thời, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực du lịch, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo lại, nâng cao tay nghề. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với HDV du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

(Thứ trưởng Đoàn Văn Việt)

Nguồn: THÚY HÀ – Báo Điện tử Văn hóa

Phim truyền hình Việt: Dường như ngày càng bi lụy?

VHO- Dịch Covid-19 là thời điểm “vàng” để phim truyền hình Việt khẳng định và bứt phá, tuy nhiên, thay vì sự đa dạng “món ăn” thì khán giả đang cảm thấy “bội thực” với hàng loạt đề tài tâm lý gia đình với những tấn bi kịch đầy nước mắt.

Những giá trị căn bản của cuộc sống hôn nhân được tái hiện trên sóng truyền hình dường như đang quá bi lụy và xa hơn thực tế đã vô hình trung làm người xem ngờ vực vào cuộc sống, phần nào làm thay đổi suy nghĩ của lớp trẻ về gia đình hiện đại.

Chạy đâu cho thoát… phim gia đình

Kể từ đầu năm, ngoại trừ Hồ sơ cá sấu, các phim truyền hình lên sóng vào khung giờ vàng đều thuộc đề tài mâu thuẫn gia đình như Trở về giữa yêu thươngHướng dương ngược nắng… Khi những tác phẩm này khép lại, khán giả yêu phim hy vọng sẽ được “đổi món” bằng các thể loại khác như hình sự, chính luận… nhưng không, họ tiếp tục chìm đắm trong các “drama” của tình yêu và hôn nhân. Với những Hãy nói lời yêu, Thương con cá rô đồng, Hương vị tình thânCây táo nở hoa…, bức tranh gia đình Việt được vẽ liên tục trên sóng truyền hình, đôi khi có nhiều chi tiết quá xa với thực tiễn khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Bộ phim tạo được tiếng vang nhất là Hướng dương ngược nắng xoay quanh những mâu thuẫn con chung – con riêng, chính thất – tiểu tam, cuộc chiến tranh giành quyền lực, tài sản… Việc phim cứ kéo dài lê thê đã gây nhiều ức chế cho người xem. Nhiều khán giả đã phản đối và đòi “tẩy chay” vì phim lạm dụng các tình tiết phi thực tế, thậm chí “bi kịch hóa” cuộc đời người phụ nữ.

Hay gần đây nhất, với hơn 200 ngàn lượt xem cùng lúc trên YouTube cho tập 33 và đạt hơn 100 triệu views sau 33 tập phát sóng, Cây táo nở hoa xác lập kỷ lục mới trong lịch sử phim truyền hình. Ở những tập đầu tiên, phim tạo nên sức hút bởi câu chuyện hấp dẫn, xem thấy vui, thấy hay, thấy giống như cuộc đời thật… Thế nhưng, đi cùng với hành trình gia đình Ngọc, khán giả bắt đầu thấy ngán ngẩm bởi quá nhiều bi kịch xảy ra, mà bi kịch sau giống bi kịch trước, cứ lặp đi lặp lại đến vô lý và không thể chấp nhận. Các tập phim ngập tràn cảnh oái oăm và nước mắt khiến nhiều người phải thốt lên: “Cuộc sống đã ngộp thở, xem phim xong… tắt thở luôn”.

Đừng quá bi kịch hóa phim truyền hình

Ban đầu, dàn diễn viên chất và những chi tiết hài hước, dí dỏm, duyên dáng đã tạo nên sức hút cho Cây táo nở hoa, nhưng tiếng cười ngày càng ít đi, nước mắt được thay vào khiến bộ phim trở nên bi lụy. Vì thương em quá mức, Ngọc trở nên nhu nhược, thậm chí mù quáng. Ngọc chấp nhận ly hôn, bán nhà để “chuộc” em khỏi cảnh tù tội. Trong khi đó, Báu, Ngà gây ức chế bởi tuýp nhân vật “mãi không chịu lớn”, gây chuyện hết lần này đến lần khác khiến gia đình xáo trộn. Khán giả đã nổi giận với nhân vật bà Ích, một người mẹ sẵn sàng ruồng bỏ con cái nhưng khi quay lại, bà ăn cắp tiền mừng cưới của con, dàn dựng đặt tiếng xấu nhằm chia rẽ anh em Ngọc… Đa phần người xem cho rằng, những nhân vật và tình tiết câu chuyện đang được đội ngũ biên kịch “tô vẽ” theo lối bi kịch hóa nhằm tạo cao trào, nhân lên sự kịch tính và đúng là hay thì có hay, nhưng nhiều quá lại thành “bội thực”, đôi lúc trở nên tiêu cực, nặng nề.

Trong khi đó, Mùa hoa tìm lại phát sóng trên VTV đang ngày càng “nóng” khi quá khứ buồn của Lệ, nhân vật chính, dần được phơi bày. Lệ vì hoàn cảnh gia đình đã phải chấp nhận việc mang thai hộ. Quá khứ của cô quá buồn, nhưng thực tại lại khó gạt bỏ để bước qua. Bộ phim có nội dung khó đoán, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về một làng quê trong thời đại mới. Giữa một xã hội biến chuyển không ngừng, làng quê ấy không còn yên bình mà đầy sóng gió với những mưu mô, toan tính xuất phát từ lòng tham của con người. Chính vì thế, sự vất vả của người phụ nữ lại càng được khắc họa rõ hơn, rõ đến mức khán giả không tìm thấy lối thoát nào cho nhân vật Lệ, khi biến cố cứ liên tiếp ập đến.

Hay nhân vật dì Tư Diệu của NSƯT Hạnh Thúy trong Thương con cá rô đồng cũng khiến khán giả phẫn nộ vì quá độc ác với các cháu. Ông bà có câu “sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì” nhưng dì Tư của năm đứa trẻ mồ côi lại quá nhẫn tâm. Một người dì chẳng biết phải trái, hết ăn cắp tiền đến rắp tâm bày mưu cho ông chủ hãm hại cháu mình… thậm chí, một người cháu vì bị đánh đập quá nhiều còn sinh ra ngu ngơ. Vậy mà người cháu ấy dù đã trưởng thành vẫn nhẫn nhịn, vẫn bỏ qua, vẫn như không có gì. Xem phim, nhiều khán giả than bị ức chế vì cảm thấy quá vô lý.

Không thể phủ nhận rằng, phim gia đình luôn là “mảnh đất màu mỡ” của các nhà làm phim, với những mâu thuẫn chưa bao giờ là cũ và luôn được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, việc lạm dụng các tình tiết để tăng sự kịch tính đôi khi lại phản tác dụng, chính vì thế nhà làm phim cần phải cân nhắc, cân đối và đưa ra thông điệp, cách giải quyết câu chuyện rõ ràng, hợp lý cho những mâu thuẫn đó. Làm sao để những kịch tính trở nên hấp dẫn, mới lạ, khiến người xem phải chờ đợi, trông ngóng từng tập, thì đó mới gọi là thành công.

 Nguồn: HỒNG HẠNH – Báo Điện tử Văn hóa

Chiêm ngưỡng 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam

VHO- Để quảng bá vẻ đẹp của những kỳ quan thiên nhiên Việt Nam đến với đông đảo người dân, du khách, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, mới đây, Tổng cục Du lịch hợp tác với Công ty TNHH La Vie ra mắt bộ sưu tập nước khoáng thiên nhiên La Vie phiên bản giới hạn có chủ đề “100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam”.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2021).

Với bộ sưu tập lần này, người dùng có thể chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam với góc nhìn mới mẻ, độc đáo, từ đó duy trì cảm hứng, thôi thúc họ đi du lịch sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam được Tổng cục Du lịch và La Vie lựa chọn là những danh thắng nổi tiếng làm nên thương hiệu du lịch Việt Nam như Thác Bản Giốc, Hồ Ba Bể, Di sản Thiên nhiên và Văn hóa Thế giới Tràng An, Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, Hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, Động Thiên Đường, Ghềnh Đá Đĩa, Côn Đảo…

Thông qua hiệu ứng của nước, các kỳ quan thiên nhiên hiện lên một cách lung linh, sống động, kỳ ảo. Đó là vẻ đẹp hùng vĩ của “tứ đại đỉnh đèo” giữa đất trời Tây Bắc, là những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài trên triền đồi, những hang động huyền bí của “Vương quốc hang động” Quảng Bình hay các bãi biển quyến rũ như Mỹ Khê, Kỳ Co, bãi Hoàng Hậu, vịnh Nha Trang, Phú Quốc…

Du khách cũng có thể quét mã QR in trên nhãn chai nước để tìm hiểu những thông tin thú vị về các danh lam thắng cảnh và được liên kết trực tiếp đến trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch: https://vietnamtourism.gov.vn. Đây tiếp tục là một hoạt động thiết thực trong nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch của Tổng cục Du lịch.

La Vie (một thành viên của Tập đoàn Nestlé) được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong với các sáng kiến bền vững về môi trường. Bộ sưu tập “100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam” được làm từ nhựa tái chế dùng cho ngành đồ uống (food-grade recycled PET) – một giải pháp an toàn cho cả người dùng và môi trường, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt tại các điểm đến du lịch.

Nguồn: ANH VŨ – Báo Điện tử Văn hóa