Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Kình

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC KÌNH

Năm sinh: 20-12-1960         Giới tính: Nam

Chức  vụ (chức danh) hiện tại: Phó Giám đốc Nhà Hát Chèo Việt Nam

Trình độ chuyên môn cao nhất:  Cử nhân nghệ thuật (Đạo diễn)