Nhà hát Chèo VN phát động thi đua năm 2010

Ngày 10 tháng 4 năm 2011, Nhà hát Chèo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ . Các phòng ban, các đoàn nghệ thuật đã phổ biến quy chế thi đua khen thưởng năm 2011 tới từng cá nhân. 100% cán bộ, nghệ sĩ trong nhà hát đã ký vào bản đăng ký thi đua. Lãnh đạo các đơn vị thành viên của nhà hát cũng đã ký giao ước thi đua năm 2010.