Nhà hát Chèo VN cử cán bộ tham gia bồi dưỡng chính trị

Tháng 6 năm 2012, Nhà hát Chèo Việt Nam đã cử
một số cán bộ đương chức và một số cán bộ nguồn theo học khoá bồi dưỡng chính trị ( trình
độ trung cấp) do Bộ VH, TT & DL tổ chức tại Trường Cán bộ Quản lý Văn hoá.
Danh sách cụ thể :
Phòng TCBD : Văn Khắc Bình
Phòng HCTH : Lê Huy Cương.
Phòng NT : Trần Đình Văn.
Đoàn NT 1 : Lê Mạnh Huấn, Nguyễn Quang Minh.
Đoàn NT 2 : Trần Tuấn Tài, Vũ Bá Dũng.