Lịch diễn

 • 15 12

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 22 12

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 29 12

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 27 12

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Nàng Thiệt Thê

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 05 01

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 27 01

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 12 01

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 21 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Bà Chúa Kho

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 24 02

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chào Xuân 2018

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00

 • 19 01

  Số 71 - Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Số 1 - Giang Văn Minh)

  Chiếu Chèo

  Giới thiệu

  Giờ diễn

  20h00