Bộ VHTTDL: Tăng cường triển khai tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0

6700IMGL0309

VH-Tại cuộc họp với các đơn vị về tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực VHTTDL vào sáng qua 17.4, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định, với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), ngành VHTTDL hoàn toàn có thể vươn đến phát triển như một ngành công nghiệp tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.

Hiện Bộ VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ban Quyết định ban hành số 3888/QĐ-BVHTTDL. Một số nhiệm vụ thực hiện CMCN 4.0 đã và đang được chủ động triển khai.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho rằng các đơn vị thuộc Bộ cần căn cứ vào nội dung kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 của Bộ VHTTDL ban hành để triển khai thực hiện trong phạm vi, công việc của đơn vị, trong đó đặc biệt là chú trọng tới 4 nhiệm vụ quan trọng : Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0, Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động của Bộ; Ưu tiên ứng dụng công nghệ cốt lõi, thành tựu của CMCN 4.0 tạo ra sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh; Nâng cao trình độ nguồn nhân lực. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng nhấn mạnh, qua quá trình triển khai, ngành VHTTDL nhận thức rõ ràng, toàn diện và vai trò quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời ứng dụng công nghệ, những thành tựu của CMCN 4.0 tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh. CMCN 4.0 đã thay đổi tư duy, cách tiếp cận đối với ngành VHTTDL về một ngành phi vật chất trở thành ngành công nghiệp mang lại giá trị gia tăng.

(Nguồn: Đào Anh – Báo Điện tử Văn hóa, Bộ VHTTDL)