Bổ nhiệm và thuyên chuyển một số cán bộ Nhà hát

Tháng 5 năm 2012, NSƯT Hà Quốc Minh – Quyền giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam chính thức đề nghị Bộ VH, TT &DL phê duyệt quyết định bổ nhiệm một số cán bộ các phòng ban và đoàn nghệ thuật.
1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Lâm làm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.
2. Ông Chu Tuấn Nghĩa thôi giữ chức Đoàn trưởng Đoàn nghệ thuật 1 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban quản lý Rạp hát Kim Mã.
3. Ông Lê Mạnh Huấn được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội diễn viên Đoàn nghệ thuật 1.
4. ông Nguyễn Phú Kiên – Đoàn phó Đoàn nghệ thuật 1 tạm thời phụ trách đoàn cho đến khi bổ nhiệm Đoàn trưởng mới.