Văn Khắc Bình

Họ và tên: VĂN KHẮC BÌNH

Năm sinh: 10/6/1963

Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm